ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 πρόσληψης προσωπικού

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου

Πατήστε εδώ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ», κα. Αναστασία Αντωνέλη,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών (με μερική 
απασχόληση- 4 ώρες ημερησίως/5 ημέρες την εβδομάδα), διάρκειας ενός (1) 
έτους (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος), για την 
υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, στο πλαίσιο του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ».
Επιπλέον, η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αρχίζει από 
28/3/2019 έως και 8/4/2019 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις 
καταθέτουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη.